ALGEMENE VOORWAARDEN ’T PANDHUIS|CHIMERA
Voor het laatst bijgewerkt : 28-03-2017

 • Belening
  • Pandhouder stelt de volgende geldsom aan pandgever ter beschikking. Zie contract
  • Pandgever stelt daartegenover de volgende zaak, niet zijnde registergoed, in de macht van pandhouder: zie contract.
  • Pandgever is bevoegd om over de zaak te beschikken, staat niet onder curatele of onder bewind, is niet failliet verklaard, noch is jegens hem/haar faillissement aangevraagd. Eventuele schade die pandhouder lijdt als gevolg van beschikkingsbevoegdheid van de pandgever (daaronder begrepen schade als gevolg van claims van curatoren of rechtmatige eigenaren) zal pandhouder verhalen op de pandgever.
 • Beleentermijn
  • De beleentermijn bedraagt twee maanden, mits er maandelijkse rente wordt betaald door pandnemer.
  • Binnen de beleentermijn en uiterlijk op (zie contract) kan pandgever zijn zaak terugkopen door betaling van de geldsom. Zoals bij Artikel 1a is overeengekomen vermeerderd met de pandbeleningsvergoeding. Terugkoop van het pand geschiedt bij het filiaal waar de zaak in bewaring is gegeven, tenzij in bijzondere gevallen anders is bepaald.
  • Pandnemer neemt bij het terugkopen van zijn zaak overeenkomst en een geldig legitimatiebewijs mee.
  • Na het verstrijken van de beleentermijn worden de goederen in pand eigendom van pandhouder.
  • Pandgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig terugkopen van de beleende zaak.
 • Pandbeleningsvergoeding
  • De pandbeleningsvergoeding bedraagt maandelijks (zie contract) over de verstrekte geldsom.
  • De pandbeleningsvergoeding wordt berekend op basis van maandrente
 • Verlenging beleentermijn
  • Voordat de in artikel 2.b. vastgestelde beleensom is verstreken kan pandgever de beleentermijn met een termijn van twee maanden verlengen.
  • Om de beleentermijn te kunnen verlengen, dient pandhouder de in pand genomengoederen opnieuw te taxeren dit i.v.m. met waardevermindering of toename in waarde.
  • Pandgever kan maar op een manier de beleentermijn verlengen: pandgever dient in het geval dit pandbewijs meet e nemen naar het filiaal.
  • Pandgever ontvangt een nieuwe overeenkomst waarin de nieuwe beleentermijn en pandbeleningsvergoeding per maand staan vermeld.
  • Indien de waarde van de zaak is verminderd tijdens de beleentermijn, kan het verlengen van de beleentermijn slechts plaatsvinden indien een gedeelte van de oorspronkelijke geldsom, evenredig aan de vastgestelde waardevermindering, door pandgever wordt terug betaald. Gedeelte terugbetaling van de geldsom kan bij verlenging van de beleentermijn ook binnen de beleentermijn vrijwillig door pandgever geschieden.
 • Vergoeding in bewaring gegeven zaak
  • Pandhouder draagt er zorg voor dat in bewaring gegeven zaak met zorg wordt bewaard en beheerd in de daarvoor bestemde magazijnen en kluizen. Pandhouder is verzekerd tegen brand en inbraak.
  • De verzekeringswaarde is gebaseerd op de geschatte waarde van de zaak. De geschatte waarde van de zaak is : zie contract.
  • Indien door diefstal of brand een zaak verloren is gegaan of in waarde is verminderd vergoedt pandhouder de in pand gegeven goed als volgt: geschatte waarde-beleensom-nog te betalen pand beleenvergoeding.
  • Geen vergoeding wordt aan pandgever toegekend indien:
   • (i) De zaak na afloop van de beleentermijn gebreken vertoont ten gevolge van buiten gebruik stellen van de in pand genomen goed gedurende de beleentermijn of waarvan kan worden aangenomen dat de gebreken niet bij inname kon worden vastgesteld maar wel reeds aanwezig waren;
   • (ii) Zodra de zaak buiten het filiaal waar de zaak is teruggekocht is gebracht;
   • (iii) In alle gevallen waarin de rechtelijke macht de zaak aan een ander dan de pandgever heeft toegewezen.
  • Beëindiging overeenkomst
   • De overeenkomst van pandbelening eindigt door terugkoop van de in bewaring gegeven zaak dan wel door het verstrijken van het beleentermijn.
  • Vrijwaring
   • Pandgever vrijwaart pandhouder voor aanspraken van derden.
  • Aansprakelijkheid
   • Pandhouder is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van uitvoering van deze overeenkomst.
  • Overeenkomst van pandlening
   • De overeenkomst van pandlening is persoonsgebonden. Dit betekent dat slechts pandgever de in bewaring gegeven goed(zaak) kan terugkopen dan wel een derde namens pandnemer mits deze in bezit is van een geldige machtiging van pandnemer.
   • Indien pandgever zijn/haar rechten en verplichtingen op grond van de overeenkomst wenst over te dragen aan een derde (contractoverneming), dient pandgever samen met de betoogde nieuwe pandgever naar het filiaal te komen waar de zaak in bewaring is gegeven, alwaar de overeenkomst op naam van de derde zal worden gezet. De nieuwe pandgever treedt daarmee in de rechten en plichten van de voormalige pandgever die hij had uit hoofde van de beleenovereenkomst.
  • Toepasselijk recht en bevoegde rechter
   • Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
   • Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Roermond, Hieronder begrepen de Voorzieningsrechter in kort geding.